Tècnic esportiu modalitat futbol

Durada

2 minuts i 52 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació