Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (LOGSE)

Durada

6 minuts i 48 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació