CFGS Il·luminació, captació i tractament d’imatge

Durada

5 minuts i 18 segons.

Visualització Píndola

Cerca píndoles segons:

Persones destinatàries

Famílies professionals

Tipus de formació